• Zgłoszenia na kurs
 • Zaloguj się

Regulamin kursów

Regulamin obowiązujący każdego kursanta – Kurs Instruktora Kulturystyki specjalizacja fitness i ćwiczenia siłowe

organizowanego przez: Domar Dorota Kaźmierczak Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego dalej zwaną„Organizator kursu” z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Szymanowskiego 20/2, 59-900 Zgorzelec, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) Nr. ewidencyjny 2.02/00166/2013 reprezentowaną przez Dorotę Kaźmierczak

§ 1

 1. Organizator kursu zobowiązuje każdego uczestnika kursów do wypełnienia i przesłania organizatorowi formularza zgłoszeniowego przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć uczestnik kursu zobowiązany jest dostarczyć w postaci papierowej następujące dokumenty:
  • wydrukowane, wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na kurs,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za kurs,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
  • pozostałe wymagane dokumenty uprawniające do uczestniczenia w wybranym kursie (opisane w ofercie danego kursu), m.in. zaświadczenie lekarskie i dowód ubezpieczenia, o których mowa w § 6 i § 7 niniejszego regulaminu.
 1. Na pierwszych zajęciach uczestnik jest obowiązany podpisać oświadczenie, iż zapoznał się z treścią regulaminu i ją akceptuje oraz, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926) i umieszczenia w bazie absolwentów kursu.

§ 2

 1. Podczas zapisu na kurs uczestnik ma obowiązek wpłacenia całej kwoty zgodnie z ofertą danego kursu opublikowaną na w/w stronie internetowej.
 2. W przypadku zwolnienia z opłaty za część ogólną (po okazaniu właściwych dokumentów) pobierana jest opłata za część specjalistyczną.

§ 3

 1. Organizator kursu zapewnia, iż wpłata pierwszej raty lub całej kwoty na konto stanowi gwarancję miejsca na liście kursantów.
 2. O kolejności decydują wpłaty i zgłoszenia elektroniczne.

§ 4

 1. Zwrot wpłaty w wysokości 100% następuje w momencie złożenia pisma na 21 dni przed rozpoczęciem kursu.
 2. Zwrot opłaty nie przysługuje jeśli pismo zostanie złożone w terminie krótszym, niż 14 dni liczonym do dnia rozpoczęcia kursu.

§ 5

 1. Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na wszystkich zajęciach praktycznych i teoretycznych.
 2. Organizator kursu ma prawo skreślić z listy uczestników osobę, która nie uczęszcza na zajęcia lub wyznaczyć jej inny termin zaliczania opuszczonych zajęć.
 3. Kursantowi nieobecnemu lub skreślonemu z zajęć nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.

§ 6

Każdy uczestnik kursu ma obowiązek okazać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie.

§ 7

Każdy uczestnik kursu ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu.

§ 8

Uczestnik kursu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 9

 1. Egzamin poprawkowy jest bezpłatny i zostanie wyznaczony w następnym terminie.
 2. Egzamin komisyjny (trzeci z kolei) może być wyznaczony przez Organizatora kursu za dodatkową opłatą w wysokości100zł.

§ 10

W przypadku zgubienia lub zniszczenia dokumentu (Certyfikat ukończenia kursu/Legitymacja Instruktora Kulturystyki) za wyrobienie duplikatu opłata 100 zł.

§ 11

Podczas zajęć zakazane jest spożywanie alkoholu, środków odurzających, palenia tytoniu i przebywania w stanie nietrzeźwym pod rygorem skreślenie z listy uczestników i braku obowiązku ze strony Organizatora kursu zwrotu poniesionych przez uczestnika kosztów.

§ 12

Prawa autorskie i prawo własności do wszystkich materiałów szkoleniowych przysługują wyłącznie autorom i organizatorowi kursu. Zabronione jest wykorzystywania tych materiałów w jakiejkolwiek formie. W przypadku rezygnacji z kursu po otrzymaniu loginu i hasła do materiałów szkoleniowych bez względu na termin rezygnacji kursant nie otrzyma zwrotu pieniędzy.

§ 13

Organizator kursu jest uprawniony do nie wyrażenia zgody na fotografowanie i filmowanie zajęć lub utrwalanie dźwięku i obrazu z ich przebiegu w jakikolwiek inny sposób, za pomocą jakichkolwiek innych środków technicznych umożliwiających takie utrwalenie.

§ 14

 1. Organizator kursu ma prawo do odwołania niektórych kursów z powodu zbyt małej grupy chętnych osób.
 2. W sytuacji, o której mowa w ustępie poprzednim organizator kursu zobowiązuje się do zwrotu w pełnej wysokości wpłaconej przez uczestnika kwoty na wskazany przez niego rachunek bankowy.

§ 15

Poczta elektroniczna kursanta wykorzystywana jest do wysyłania informacji w trakcie i po kursie.

§ 16

 1. Nieodebranie dokumentów w ciągu 2 miesięcy po zakończeniu kursu powoduje ich archiwizowanie.
 2. Za wydanie zarchiwizowanych dokumentów, w sytuacji o której mowa w ustępie poprzednim, organizator kursu może żądać opłaty w wysokości 50 zł

§ 17

Zmiana adresu do korespondencji wskazanego w podaniu o przyjęcie na kurs do swej skuteczności wymaga złożenia oświadczenia, wraz z podaniem zmienionego adresu, organizatorowi kursu w formie pisemnej.

§ 18

Organizator kursu zastrzega sobie prawo do wydawania artykułów promocyjnych do wyczerpania zapasów.

§ 19

Organizator kursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

§ 20

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 styczeń 2014 roku.